Statut Ruchu Społecznego Drukuj

Poniższy tekst jest propozycją statutu - jeszcze nie zatwierdzoną.


 

Statut Stowarzyszenia

Ogólnopolski Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości


STOP BEZPRAWIU

 

 

 


 


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1


Ogólnopolski Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości STOP BEZPRAWIU działa na podstawie ustawy z dnia 07 kwietnia 1989r. ?Prawo o stowarzyszeniach?
Dz. U. Nr. 20, poz. 104 z późn. zm.) ilekroć jest mowa o Ruchu rozumie się przez to wspomniany w nazwie ?
Ogólnopolski Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości STOP BEZPRAWIU?.


§ 2


Ruch jest apolitycznym, dobrowolnym samorządnym i trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych.


§ 3


Terenem działalności Ruchu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz naczelnych jest miasto Lublin.


§ 4


Ruch posiada osobowość prawną.


§ 5


Ruch ma prawo używać własnych insygniów tj. sztandaru, godła, oznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.


§ 6


Ruch może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.


§ 7


1. Ruch opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Ruch może prowadzić działalność gospodarczą po wcześniejszej osobnej uchwale Zjazdu (będącego Walnym Zebraniem Członków) oraz po zarejestrowaniu tego w KRS. Dochód z działalności gospodarczej Ruchu może służyć tylko realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.


§ 8


Ruch może powoływać jednostki terenowe ? oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Oddział Ruchu może posiadać osobowość prawną.

 

 


 

 


Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 9


Celem Ruchu jest:

1. Ochrona konstytucyjnych praw obywatelskich w szczególności związanych z art. 45.1. tj. sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez bezstronny sąd.

2. Kształtowanie opinii i ocen na temat sprawiedliwości i przestrzegania prawa.

3. Przywrócenie właściwego znaczenia zdeprecjonowanym wartościom podstawowym związanym z pojęciem sprawiedliwości i sądownictwa do rangi należnej oraz niezbędnej w demokratycznym państwie prawnym.

4. Przeciwdziałanie występującym zjawiskom patologii społecznej w tym także w szczególności w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości.


§ 10


Ruch realizuje swoje cele poprzez:

1. Zrzeszanie obywateli o różnych orientacjach i poglądach bez względu na przekonania.

2. Kształtowanie świadomości społecznej w poczuciu patriotycznego obowiązku obywatelskiego względem Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Prowadzenie działalności apolitycznej, stojąc ponad podziałami wszelkich opcji politycznych reprezentując równo wszystkich Polaków o uczciwych i szczerych intencjach poszanowania zasad przestrzegania prawa.

4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich ? w pierwszej kolejności dla osób w trudnych sytuacjach życiowych - bezpłatnie ? bezstronnie.

5. Promowanie edukacji społeczeństwa w pożądanym statutowo kierunku oraz jednoczesnego przyswajania efektywnej wiedzy w ramach wspólnotowych.

6. Aktywne uczestniczenie w życiu publicznym, wyrażanie poglądów na tematy społeczne, w szczególności na:

- fundamentalne znaczenie sprawiedliwości dla istnienia demokracji,

 • bezprawie, korupcję i patologię społeczną,

 • umacniane autorytetu Państwa w zakresie sprawiedliwości,

 • wynaturzenia w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

 • wpływ tych wynaturzeń na całokształt życia społecznego i jego rozwój,

 • poziom egzystencji społeczeństwa,

 • proces uwłaszczania majątku narodowego,

 • prawo udziału w pracach legislacyjnych poprzez zgłaszanie uwag i wyrażanie opinii.

7. Ścisła współpraca ze środkami masowej komunikacji w celu w celu możliwości wypowiadania się publicznie na nurtujące tematy społeczne a szczególnie ze sfery zadań statutowych Ruchu.

8. Składanie skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym w przypadkach naruszania praworządności oraz praw członków Ruchu i osób postronnych.

9. Reprezentowanie i udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego za pośrednictwem prawnych pełnomocników procesowych oraz udział jako strona w toczącym się postępowaniu sądowym i administracyjnym przeciwko członkom Ruchu i osobom postronnym.

10. Podejmowanie interwencji w przypadkach rażącego i bezprawnego naruszania interesu społecznego oraz praw członków Ruchu i osób postronnych.

a) w pierwszej kolejności podejmowanie interwencji w formie przeprowadzenia rozmów w organie gdzie nastąpiło łamanie prawa dając możliwość sprawcom naprawienia błędu i zminimalizowania odpowiedzialności;

 • jeśli w/w forma nie będzie skutkować stosuje się punkt 8.

 • gdy nadal z kolei ta forma interwencji p.8 nie będzie skutkować stosuje się pkt. 10 b, c i d,

b) podejmowanie interwencji poprzez nagłośnienie w środkach masowego przekazu,

c) podejmowanie nadzwyczajnej interwencji poprzez składanie petycji i listów otwartych do najwyższych organów władzy publicznej,

d) protest zbiorowy ? manifestacja publiczna.

11. Współpraca z pokrewnymi instytucjami, organizacjami w kraju i za granicą.

12. Podejmowanie akcji charytatywnych.

13. Utrzymywanie więzi koleżeńskiej wśród członków.

14. Rozpatrywanie skarg na działalność członków władz oddziału.

15. Prowadzenie (po spełnieniu wymogu § 7 ust. 2 statutu) działalności gospodarczej na pokrycie kosztów administracyjnych Oddziału.

 

 


 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 11


1. Członkami Ruchu mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Ruchu.

3. Każdemu członkowi zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz rozpowszechniania bez cenzury pozyskanych informacji w środkach masowego przekazu, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP.


§ 12


Członkowie Ruchu dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych.

2. Członków wspierających.

3. Członków honorowych.


§ 13


Członkiem zwyczajnym Ruchu może być osoba fizyczna spełniająca przewidziane w niniejszym statucie warunki.

§ 14


1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna zainteresowana działalnością Ruchu, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Komitecie przez swojego przedstawiciela.

2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.


§ 15


Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.


§ 16


Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Ruchu lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Ruchu.


§ 17


Nadanie godności członka honorowego następuje w trybie § 29 ust. 8 statutu.


§ 18


Członkowie zwyczajni honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.


§ 19


Członek zwyczajny ma prawo:

1. Wybierać i być wybieranym do władz Ruchu.

2. Uczestniczyć w życiu wewnętrznym Ruchu w tym: w zebraniach odczytach, konferencjach itp. imprezach organizowanych przez władze Ruchu, z wyjątkiem zebrań delegatów.

3. Korzystać z urządzeń-świadczeń i pomocy Ruchu.

4. Noszenia odznaki organizacyjnej.


§ 20


Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1. aktywnego uczestniczenia w sprawach Ruchu oraz propagowania jego celów i programu.

2. Przestrzegania statutu regulaminów i uchwał władz Ruchu.

3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Ruchu.


§ 21


1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 19.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania regulaminów i uchwał władz Ruchu.


§ 22


1. Członkostwo w Ruchu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Ruchu zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału.

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną.

c) skreślenia z listy członków z powodu zalegania w okresie dłuższym niż 3 miesiące z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń.

d) wykluczenia z Ruchu na skutek prawomocnego orzeczenia właściwego sądu koleżeńskiego w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień uchwał i regulaminów lub świadomego działania na szkodę Ruchu.

e) wykluczenia z Ruchu wyrokiem sądu koleżeńskiego na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

f) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. c Zarząd a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. d, e Sąd Koleżeński Oddziału obowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin do jego złożenia. Uchwały oraz orzeczenia w w/w sprawach mogą być zaskarżane w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

3. Ponowne przyjęcie do Ruchu osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie ust 1 pkt. c), następuje na podstawie uchwały Zarządu Oddziału.

 

 

 


 


Rozdział IV

Struktura organizacyjna władz


 

 


 


Rozdział V

Jednostki terenowe Ruchu ? oddziały i ich władze

 

 

 


 


Rozdział VI


Majątek i fundusze

§ 67


Majątek Ruchu i oddziałów mających osobowość prawną stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze Zarządu łącznie z majątkiem oddziałów nie posiadających osobowości prawnej,

1. Źródłami powstania majątku Ruchu i oddziałów posiadających osobowość prawną są:

 1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,

 2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Ruchu i oddziałów posiadających osobowość prawną,

 3. dotacje,

 4. darowizny, zapisy i spadki,

 5. wpływy z działalności statutowej,

 6. dochody z ofiarności publicznej,

2. Środki pieniężne niezależnie od ich źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Ruchu i oddziałów posiadających osobowość prawną. Wpłaty gotówkowe winny być (przy uwzględnieniu bieżących potrzeb) przekazane na to konto niezwłocznie,

3. Odpis w wysokości 50% rocznych składek członkowskich powinien być przekazany na konto Zarządu (Głównego) w terminie do końca I-go kwartału każdego roku,

4. Nowo przyjęci członkowie wpłacają opłaty wpisowe oraz składki członkowskie w ciągu 14 dni od zawiadomienia o przyjęciu na członka,

5. Ruch i oddziały posiadające osobowość prawną prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 68

1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Ruchu i oddziałów posiadających osobowość prawną wymagane jest minimum dwóch członków zarządów lub jednego członka zarządu i pełnomocnika.

2. Analogicznie do ust. 1 wymagane są dwa podpisy na dokumentach i pismach.

 


 


Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Ruchu


§ 69


1. Uchwalanie statutu lub jego zmian a także podjęcie uchwały o rozwiązaniu Ruchu przez Zjazd wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Przedmiotem uchwały w sprawie wymienionej w poprzedzającym ustępie wymagane jest umieszczenie ich w porządku obrad a także umieszczenie w zawiadomieniu (§ 25 ust. 3) projektów stosownych zmian.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Ruchu Zjazd określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Ruchu.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Ruchu, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr. 20, poz.104 z późn. zm.).

 


 

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe


§ 70


1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają odnośne przepisy prawa ogólnie znane i powszechnie obowiązujące.

2. Spory między Ruchem a osobami trzecimi mogą być poddane rozstrzygnięciu sądów powszechnych na mocy odpowiednich przepisów prawa powszechnego.

 

Informujemy, że niniejsza strona wykorzystuje technologię "cookies" (tzw. "ciasteczka"). Aby dowiedzieć się o tym więcej, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

EU Cookie Directive Module Information